Yapı Ruhsatı

Yapı Ruhsatı

  • Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) verilen izindir.
  • 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (27. madde de belirtilen istisna hariç ) yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamaz.
  • Bu Ruhsat, 3194 sayılı İmar Kanunu‟nun ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.
  • İmar planı olsun ya da olmasın İmar Kanunu‟nun 26. Maddesi uyarınca bütün yapılar için (27. maddede belirtilen istisnalar hariç), belediye veya valilikler tarafından Yapı Ruhsatı verilmesi zorunludur. Usulüne uygun doğru ve eksiksiz düzenlenmeyen Yapı Ruhsatı, onaylanmış olsa dahi geçersizdir.
  • Bu Ruhsat formu, 1 asıl, 2 nüsha olarak düzenlenecektir. Aslı yapı sahibine verilecektir. 1‟inci nüsha Ruhsatı veren kurumda kalacaktır.
  • Yapı inşaatına başlanıldığında; ruhsat formunun inşaata başlama tarihi de işlenerek bu tarihten itibaren onaylı birer örneği bir ay içinde ilgili meslek odalarına gönderilecektir.
  • Açıklama ve duyuru sayfasının 1 nüshası yapı sahibine verilecek, 1 nüshası da Ruhsatı veren kurumda kalacaktır.
  • Yapı Ruhsatı formu usulüne uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Mimari proje müellifleri diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasından sorumludur. Yeterli olmayan bölümler için, yalnızca o bölümü kullanmak koşulu ile ek form düzenlenecek olup, düzenlenecek ek form mutlaka aynı ruhsat tarih ve numarası yazılarak idarece onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.
  • Yapı Ruhsatı, benzer dahi olsa parselde birden fazla yapı var ise aynı ruhsat numarası ile her yapı için onaylı mimari projede belirtilen blok numarası verilerek ayrı ayrı düzenlenecektir. Form duyuru metni ile birlikte onaylanacak ve yürürlüğe girecektir.

Yapı Ruhsatı Formu‟nun oluşturulması

Ulusal Adres Veri Tabanı‟nda, Yapı Ruhsatı verilecek yapının adresi işlenmiş olmak zorundadır. Yapı Ruhsatı web ortamında usulüne uygun olarak doldurulup çıktısı formun üstünde “Bülten No” olacak şekilde alınacaktır. Yapı Ruhsatının sistem tarafından nasıl üretildiği adım adım gösterilmiştir.

Daha fazla bilgi için ekteki dokümanı inceleyiniz.